• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

سامانه مدیریت یکپارچه

شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید تحت تاثیر نیازمندیهایی همچون قوانین، مقررات و الزاماتی که در سطح منطقه ای و جهانی به شدت در حال تغییر از طرف مشتری و ذینفعان می باشد، قرار دارد. از این رو شرکت برای دست یابی به مزایای رقابتی و عملکرد در سطح کلاس جهانی نیاز به رعایت حداقل هایی در رابطه با محیط، کارکنان، مشتریان، جامعه، تامین کنندگان و ... دارد. از طرفی سازمان برای نشان دادن اهتمام خود و به نمایش گذاردن وجهه ایی مناسب در سطح تعاملات ملی و بین المللی نیازمند به تاییدهایی از ارکانهای معتبر و آشنا به اصول هستند.  بنابراین برای دسترسی و حصول به نتایج مورد نظرشان نیازمند روش ها و سیستم هایی اثربخش و کارا هستند و این مهم را با پیاده سازی یک سیستم مدیریت یکپارچه (MIS) مطابق با استانداردهای جهانی امکان پذیر نموده است.

سیستم مدیریت یکپارچه با رویکردهای مختلف نظیر کیفیت، محیط زیست، ایمنی و سایر موضوعات مورد نیاز سازمان در واقع با هدف تلفیق و یکپارچه سازی سه سیستم ؛ مدیریت کیفیت بر اساس ISO 9001، مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO 14001 و مدیریت ایمنی بر اساس OHSAS 18001 در جهت رسیدن به یک سیستم جامع مدیریتی مطرح شده است.

بنابراین شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید جهت برآورده نمودن نیازمندیهای ذینفعان و ارتقای عملکرد خود در سطح استانداردهای جهانی ضمن پیاده سازی استانداردهای فوق اقدام به حفظ و نگهداری شرایط سازمان مطابق با استاندارهای مذکور نموده است که حاصل آن بهبود در فرآیندها و فعالیتهای شرکت با استفاده افزایش اثربخشی و کارایی در سیستم بوده است .

در خصوص فعالیتهای انجام شده در شرکت در رابطه با استانداردهای فوق ذکر، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

انجام ممیزی های داخلی جهت ارزیابی میزان انطباق فعالیت ها با استانداردهای بین المللی

تدوین خط مشی سازمان و تعیین استراتژی های کلی سازمان و هدف گذاری

تعریف پروژه های بهبود، صدور اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و پی گیری تحقق آنها

ایجاد سیستم های نگهداری و کنترل مدارک و مستندات جهت سهولت در دسترسی و ردیابی

کنترل میزان پیشرفت در پروژه ها

گزارش عملکرد قسمت ها و فعالیت ها بر مینای شاخص های تعیین شده

کنترل عملکرد فعالیت ها با توجه به شاخص های تعیین شده برای هر فعالیت

اطمینان خاطر ذینفعان از عملکرد سازمان

انجام فعالیت ها مطابق با استانداردهای بین المملی

کاهش دوباره کاری ها با ایجاد یکپارچگی در سیستم و هماهنگی بین واحد ها

تدوین رویه ها و روش های اجرایی مطابق استانداردهای IMS و ایجاد هماهنگی در انجام فعالیتها


شما اینجا هستید: توانمندی ها HSEQ سامانه مدیریت یکپارچه