• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

برنامه ریزی و کنترل پروژه

کنترل پروژه، به منظور اجراي سيستمي در جهت پیشبرد اهداف و تحقق کميته هاي آن می باشد. اين کميته ها در شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید عبارتند از : زمان، بودجه، قرارداد و نظرات مديران. واحد کنترل پروژه جهت ايفاي نقش و رسالت مهم خود، نيازمند مدارک، تشکيلات مناسب، قوانين صحیح و اصولی، وسايل و گردش کلیه کارها مي باشد.

PC

اهداف پیدایش واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه  در شرکت تسدید عبارت است از:
• تهيه برنامه کلان ، روش هماهنگی ، برنامه زمان بندی و شبکه پروژه.
• تهيه بانك هاي اطلاعاتي ، تخمين و تخصيص  منابع پروژه.
• تعيين الگوي هاي اندازه گيري پيشرفت فعاليت پروژه.
• محاسبه ارزش نسبي و اوزان عناصر ساختار كار پروژه.
• تبيين ساختار گزارش هاي دوره اي پروژه.
• جمع آوري و دريافت اطلاعات روند پيشرفت فعاليت ها  از دست اندرکاران پروژه.
• تهیه گزارشات انحراف از برنامه، تحلیل نقاط ضعف و طراحی برنامه زمان بندی جبرانی.
• تهیه و پیگیری دریافت صورت وضعیت های پروژه و بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران.
• نظارت بر روند حرکت پروژه ها بر طبق مشخصات تعریف شده و بررسی گزارشات انحراف.
• تهیه و پیگیری دریافت بسته های اضافه کاری، ادعا و تعدیل پروژه ها.
• تعيين الگوي اندازه گيري پيشرفت فعاليت هاي پروژه تبيين ساختار گزارشات دوره اي پروژه و تسهیل ارتباط با کارفرمایان.
• همسو سازی مدیریت پروژه ها با برنامه استراتژیک.
• حمایت از مدیران پروژه از طریق ارائه تحلیل، ارتقاء  توانمندی ها و دانش مدیران پروژه ها و بهبود شایستگی های مدیریت پروژه.
• برنامه ریزی و هماهنگی بین واحدها در جهت نیل به اهداف پروژه.
• کنترل هزینه های پروژه و بررسی گزارشات انحراف از برنامه اصلی.
• تهیه گزارشات جزیی و کلان از پروژه ها در کلیه زمینه های مهندسی ،خرید،اجرا و ...

شما اینجا هستید: خانه واحدهای دفتر مرکزی کنترل پروژه