• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

امور مالی

ماموريت :

تامين منابع مالي حوزه مسئوليت از طريق ارتباط با کارفرمایان و ارائه خدمات مالي ، حسابداري ، و انبارداري و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ومعاملاتي شرکت.

اهم وظايف و اختيارات :

1- دريافت برنامه كار و تهيه و تنظيم بودجه شرکت در چارچوب دستور العمل و آئین نامه های شرکت

2- تبيين و توجيه برنامه كار و بودجه پيشنهادي با مشاركت و همكاري ساير مديران و ارائه گزارشهاي تحليلي در اين زمينه.

3- پيگيري مستمر براي تصويب بودجه پيشنهادي و ارائه اطلاعات مورد نياز جهت آگاهي مراجع تصميم گيري در شرکت.

4- تهيه و تنظيم اصلاحيه هاي ، بودجه در صورت تغيير حجم فعاليتها و اقلام هزينه و درآمد.

5- تهيه و ارائه گزارشهاي مقايسه اي بودجه و عملكرد براي ارائه به سهامدارن و هیات مدیره

6- بررسي و پيشنهاد راههاي اعمال صرفه جويي در هزينه ها و افزايش درآمد هاي ناشي از عمليات.

7- ايجاد ارتباط با کارفرمایان جهت دريافت وجه صورت وضعیتها.

8- توزيع و تخصيص وجوه دريافتي بين پروژه های  مختلف بر اساس اولويتهاي پيش بيني شده.

9- تنظيم و كنترل جريان نقدينگي.

10- محاسبه و پرداخت هزينه ها و دريافت درآمدها و نگهداري حسابهاي مربوط

11- ثبت و ضبط و نگهداري فعاليتهاي مالي در چارچوب مقررات شرکت.

12- تهيه گزارشها و صورتهاي مالي (ترازنامه ، صورت سود و زيان و ...)

13- حفظ و نگهداري اسناد ،اوراق بهادار و ضمانت نامه هاي دريافتي و انجام اقدامهاي لازم در مورد وصول ، تمديد يا ابطال آنها.

14- خريد خدمات غير پرسنلي مورد نياز حسب ضرورت و در چارچوب مقرارت مصوب.

15- بررسي نيازهاي مربوط به ملزومات اداري و برآورد نيازها بر حسب اولويتها.

16- سفارش اجناس ،لوازم،تجهيزات،مواد وسايل مورد نياز به سيستم تداركات متمركز و يا خريد آنها به صورت مستقل بر اساس ضوابط و مقرارت مصوب و يا ختيارات تفويض شده.

17- كنترل كمي و كيفي كالاهاي ورودي به انبار ، نگهداري فيزيكي موجودي انبار و اطلاعات مربوط به آنها بر اساس روشهاي مصوب.

18- سفارش خريد به موقع مايحتاج حوزه مسئوليت بر اساس نقطه سفارش.

19- اخذ تسهیلات مالی از بانکها

20- اخذ ضمانت نامه ها از بانکها و گشایش اعتبارات اسنادی

21- تهیه صورتهای مالی سالیانه و شش ماهه جهت ارائه به مجامع عمومی شرکت

22 - ارائه گزارشهاي تخصصي و آمار و اطلاعات مورد نياز در زمينه فعاليتهاي مالي، حسابداري، تداركاتي و انبارداري و بازرگاني به مديريت مافوق و واحدهاي تخصصي شرکت.

شما اینجا هستید: خانه واحدهای دفتر مرکزی امور مالی